Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten, transacties en/of aanbiedingen gedaan of aangegaan met derden door MF of bestellingen voortvloeiend uit de website van MF.
  De koper verklaard zich bekend met de voorwaarden door de verwijzing naar de website www.myfavourite.nl
  1.2 Tenzij schriftelijk overeengekomen worden de onder bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken partij te zijn geaccepteerd.
  1.3 Afwijkende bepalingen dienen nadrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen worden, voor zover deze niet in de plaatst treden van de bepalingen van deze voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te nemen.
 2. Overeenkomsten/aanbiedingen
  2.1 Alle aanbiedingen, op welke wijze dan ook gecommuniceerd over prijzen, offerten, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2.2 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van MF bindend.
  2.3 Bij een prijsopgave bestaat geen verplichting voor MF tot levering van een gedeelte van de geheel aangegeven prijs.
  2.4 Er is sprake van een overeenkomst indien tenminste de betaling volledig is ontvangen.
 3. Overmacht
  3.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal MF dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van één of andere soort schadevergoeding gebonden te zijn.
  3.2 MF kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
  3.3 In geval de opschorting van levering meer dan 20 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen.
  3.4 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden.
  a) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van (foto.digitaal) materiaal van koper.
  b) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleverings- bedrijven.
  c) Gedeeltelijke of gehele staking of storing van in en/of vervoersapparaat.
  d) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige uitviering van de overeenkomst hinderen.
  e) Belemmerende maatregelen van overheidswege.
  f) Gedeeltelijke of gehele stagnatie van het productie apparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
 4. Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie (beeld)
  4.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.
  4.2 Koper kan geen product kwaliteit aansprakelijkheid doen gelden, die voortkomen uit het gebruik, resp. toepassing van de aangeleverde (beeld) informatie.
  4.3 Het uitvoeren van de opdracht door MF kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendom worden verveelvoudigd dan wel openbaargemaakt of gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, tekeningen, schilderijen, merken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij bevoegd is om MF opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en verleent daarvoor aan MF volledige vrijwaring.
  4.4 MF verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantie verplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van MF de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.
  4.5 MF behoudt zich het recht voor de producten zodanig te vervaardigen dat de kwaliteit optimaal is, hetgeen kan leiden tot kleine afwijkingen in de beeldverwerking van samenstelling van het product.
 5. Levering
  5.1 De levering wordt steeds geacht te gebeuren op het bedrijf van MF, tenzij anders bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer gebeurt voor rekening en risico van de afnemer en voor zover MF niet zelf vervoerd, de vervoerder.
  5.2 Tenzij voor zover hierover tussen MF en de koper afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. MF is voor deze keuze niet aansprakelijk, tenzij de koper kan aantonen, dat MF opzet of grove schuld te verwijten valt.
  5.3 Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
  5.4 De overeengekomen leveringscondities zullen door MF zoveel mogelijk in acht genomen worden, overschrijding maakt MF niet aansprakelijk en geeft geen rechten de overeenkomst te annuleren.
  5.5 MF behoudt zich het recht voor een opdracht niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. MF is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet leveren.
 6. Verpakking
  6.1 MF heeft het recht boven de verkoopprijs kosten van emballage in rekening te brengen.
  6.2 Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en MF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan verpakking door transport.
 7. Betalingen
  7.1 Van verkoop is sprake op het moment dat de overeenkomst volledig is voldaan conform de betalingsvoorwaarden.
  7.2 In geval van een overeengekomen betalingstermijn, dienen de facturen binnen 21 dagen na factuurdatum plaatsvinden, zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijk.
  7.3 De opdracht wordt in productie genomen indien aan tenminste de betalingstermijn is voldaan.
  7.4 In geval de betaling, dan wel betalingstermijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
  7.5 Op het moment dat de opdracht in productie is genomen en de koper in verzuim is, heeft MF het recht wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat het verzuim intreedt, onverminderd aan MF verdere toekomende rechten.
  7.6 Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijk, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, gebeuren op kantoor van MF of door storting of overschrijving op een door MF aan te wijzen bank of postrekening.
  7.7 In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper de kosten, zowel buiten gerechtelijke- als de gerechtelijke kosten, die MF in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin bovendien begrepen extra administratieve kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW.
  7.8 Aan personen, in dienst van MF, die geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
  7.9 MF hanteert een betaalmogelijkheid:
  Vooruitbetaling op bankrekening t.n.v. MYFAVOURITE
  Koper ontvangt per e-mail of schrijven een automatisch aangemaakte bevestiging van bestelling.
  7.10 In het geval dat een machtiging achteraf door de bank geweigerd wordt en de goederen reeds zijn verstuurd naar de klant, behouden wij ons het recht de machtiging zo lang opnieuw in te dienen totdat de betaling is voldaan. Mocht een vordering op geen normale manier te innen zijn, dan dienen wij een de vordering per incasso. De extra kosten die dan gemaakt worden, zijn geheel voor rekening en verantwoording van de klant.
  7.11 De stelregel voor betaling is dat u eerst betaald heeft voordat wij de productie starten. Aangezien het aantal pogingen tot fraude de laatste tijd enorm is toegenomen, controleren wij de adresgegevens van de orders zeer scherp. Het opgegeven telefoonnummer moet kloppen en ook gratis e-mailadressen (Hotmail etc.) kunnen eventueel leiden tot vertraging. Let u er dus op dat uw ingevulde gegevens juist zijn, dan is er geen vertraging.
  7.12 Bank/giro overschrijving: Als u gebruik maakt van het overschrijven van het orderbedrag via bank of giro kunt u dit doen met vermelding van het ordernummer. U kunt dit doen door middel van een overschrijvingsformulier of met electronic banking.
  Onze gegevens zijn:
  MyFavourite
  Saxenburgerstraat 20hs
  1054 KR Amsterdam
  Rabobank rek.nr 12.74.41.751 t.n.v. MyFavourite, Amsterdam
  Zodra het bedrag is bijgeschreven wordt de order uitgevoerd. Met deze Betaalmethode is uw order het snelst bij u in huis.
 8. Eigendom voor behoud
  8.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van MF totdat deze volledig zijn betaald.
  8.1 Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft MF het recht de geleverde producten en ook het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal meteen tot zich te nemen en van de plaatst van opslag af te voeren.
 9. Klachten
  9.1 De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen van interieur producten.
  9.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen binnen 24 uur na ontvangst, per schriftelijke bevestiging aan MF worden gemeld, onder nauwkeurige beschrijving van de klacht.
  9.3 Klachten waarvan de oorzaak is te herleiden tot gebrekkig aangeleverde (digitale) beeldinformatie van de koper, kunnen niet leiden tot een verplichting van MF om kosteloos de opdracht opnieuw uit te voeren, dan wel tot enig recht op schadevergoeding.
  9.4 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
  9.5 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
 10. Annulering
  10.1 De koper kan een bestelling binnen 2 werkdagen na schriftelijke opdracht annuleren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  10.2 Bij het niet afnemen van de door koper bestelde artikelen, wordt tenminste 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  10.3 Wijziging van opdrachten voor of na bevestiging van verwerken is niet mogelijk.
  10.4 Koper heeft geen recht om producten te ruilen dan wel op zijn geld terug, indien een geleverd product niet naar wens is, gegeven het unieke karakter van de producten door het gebruik van door koper aangeleverd beeld informatie materiaal.
 11. Retouren
  11.5 Retourzendingen zijn voor rekening en risico’s van de koper en verschaffen hem geen enkel recht.
 12. Garantie
  12.1 MF staat niet in voor het bestendig zijn van het product door de inwerking van vocht, extreme UV-straling, en andere extreme omgevingsfactoren.
  12.2 Op artikelen is 6 maanden garantie op de technische product kwaliteit, mits het product ten bewijze van de koper normaal wordt gebruikt.
  12.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik op toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
  12.4 De schadebeoordeling wordt gedaan door MF. Deze beoordeling kan soms enige tijd in beslag nemen.
  12.5 MF is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, welke is veroorzaakt door foutief gebruik of foutieve behandeling van de producten, ook als dit binnen de garantietermijn is.
  12.6 Indien blijkt dat het product ondeugdelijk is zal het onderdeel of de onderdelen van het product worden vervangen op kosten van MF.
  12.7 Reparaties die buiten de garantentermijn worden opgedragen aan MF, worden pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling door de afnemer.
 13. Prijzen en wijzigingen
  13.1 Alle prijzen op de site zijn incl. BTW in Euro’s.
  13.2 MF behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
  13.3 Bij ontvangst van de bestelling en betaling door de koper, zal MF een eventuele prijswijziging niet meer aan koper doorberekenen.
 14. Adres en inschrijving MF
  Adres : Saxenburgerstraat 20hs 1054 KR, Amsterdam
  E-mail : mail@myfavourite.nl
  KVK: 34252749
 15. Wijziging van leveringsvoorwaarden
  15.1 MF behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht, zonder hierover verantwoording af te leggen tegen derden.
 16. Privacy Statement
  16.1 Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij u geregistreerde gegevens aan u verzenden.
 17. Privacy gewaarborgd
  17.1 Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van MF, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via mail@myfavourite.nl met het onderwerp: stop.Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U hebt recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens.
 18. Toepasselijk recht/geschillen
  18.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
  18.2 Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit MF en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waar MF gevestigd is.
  18.3 In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen MF en koper, in binnen- en buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een door VBW in te stellen arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend aanvaard.
  18.4 In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
  18.5 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd.
 19. Copyright MF
  19.1 Op alle teksten en illustraties van MF berust auteursrecht.
  19.2 Overname van gedeeltes van deze pagina, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
  19.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeeltes en/of de volledige inhoud van deze pagina op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
  19.3 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechtshebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.
  19.4 MyFavourite is een geregistreerde handelsnaam bij de KvK.